ינוניב לס ךפשמ
.תואיצי שולש (313)
.םיעבצה לכב ןימזהל ןתינ    

לודג לס ךפשמ
.תואיצי עברא (312)
.םיעבצה לכב ןימזהל ןתינ
ןטק לס ךפשמ
.תואיצי שולש (314)
.םיעבצה לכב ןימזהל ןתינ