קונית תשלגמ
:תואבה תודימב
.מ"ס 70 :הבוג .מ"ס 140 ךרוא (304)
.מ"ס 100 :הבוגמ .מ"ס 200 ךרוא (305)
.מ"ס 250 ךרוא .מ"ס 120 הבוגמ (306)
.מ"ס 320 ךרוא .מ"ס 150 הבוגמ (307)
.מ"ס 425 ךרוא .מ"ס 200 הבוגמ (308)


תילריפס השלגמ
.מ"ס 180 הבוגמ (309)
.מ"ס 220 הבוגמ (310)
רוניצ תשלגמ
(311)
.מ"ס 320 :ךרוא .מ"ס 130 :הבוגמ .מ"ס 70 :רטוק
תילג השלגמ
(302)
,מ"ס 150 :הבוגמ
מ"ס 450 :ךרואב
בחורב ןימזהל ןתינ
.מ"ס 80 וא 50
.םיעבצה לכב ןימזהל ןתינןליטילופמ השלגמ
top