(315) הליחז תרהנמ
מ"ס 70 :רטוק
םיעבצה לכב לבקל ןתינ(301) סלגרביפ תרהנמ
מ"ס 70 :רטוק
ךרוא לכב ןימזהל ןתינ ,ץוחו םינפ קלח
םיעבצה לכבוןליטילופמ הרהנמ
top